Obwieszczeni ROŚBiGK.6733.01.2016

Osie, dnia 09.03.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 23),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia


o wszczęciu w dniu 09.03.2016r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego na działkach  o nr 332, 333, 335, 337, 388, 340 obręb Osie, gmina Osie

na wniosek z dnia 09.03.2016r. Gminy Osie reprezentowanej przez Pana Michała Grabskiego- Wójta Gminy Osie -  - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (9 marca 2016)
Opublikował: Mateusz Puchowski (9 marca 2016, 12:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333