Obwieszczenie z dnia 25.11.2015


Osie, dnia 25.11.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 25.11.2015r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia-nn 0,4 kV przeznaczonej dla zasilania działek i słupów oświetleniowych zlokalizowanej na działkach nr  60, 76, 108/1, 78, 114, 104/1, 102/4, 62, 63/2 obręb Osie, gmina Osie.
na wniosek z dnia 19.10.2015 r.  Pana Michała Kosmalskiego-  Dyrektora Enea Operator Sp. z o.o , ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                                       Wójt Gminy Osie
                                                                         Michał Grabskimetryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (25 listopada 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (25 listopada 2015, 11:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387