Obwieszczenie ROŚBiGK.6733.07.2015


Osie, dnia 09.09.2015 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
 
o wszczęciu w dniu 09.09.2015r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia kompleksu działek nr 442/1-9  na działkach nr 442/10 oraz 442/11 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie.
 
na wniosek z dnia 22.07.2015 r.  Pana Michała Kosmalskiego- Dyrektora Enea Operator Sp. z o.o , ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.
 
 
 
                                                   Wójt Gminy Osie
                                                   Michał Grabski

 

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (10 września 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (10 września 2015, 11:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431