Obwieszczenie z dnia 22.07.2015

Osie, dnia 22.07.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 22.07.2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na działce o nr ewid. 330 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie.
na wniosek z dnia 16.07.2015 r.  Gminy Osie - ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie  - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                          Wójt Gminy Osie

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (23 lipca 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (23 lipca 2015, 12:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477