Obwieszczenie z dnia 17.02.2015Osie, dnia 17.02.2015 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 

Wójt Gminy Osie

zawiadamia

 

o wszczęciu w dniu 17.02.2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Osiu  na działce 24/1  w miejscowości Osie, gmina Osie.

 

na wniosek z dnia 13.01.2015 r.  Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.Wójt Gminy Osie
Michał Grabski 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (17 lutego 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (17 lutego 2015, 10:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528