Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 17.10.2014r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN-15kV i nn 0,4 kV  –na działkach nr 160/1, 160/2, 160/3, 161/6, 161/7, 161/8 położonych w miejscowości Miedzno, gmina Osie

na wniosek z dnia 19.09.2014 r. firmy PHU Zakład Masarski Różycki, Wilkowski s.c.  z siedzibą  Miedzno 32a, 86-150 Osie reprezentowana przez Pana Roberta Różyckiego - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (21 października 2014)
Opublikował: Mateusz Puchowski (21 października 2014, 08:12:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696