Obwieszczenie z dnia 17.10.2014

Osie, dnia 20.10.2014 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 17.10.2014r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV oraz złącza kablowego SN dla przyłączenia instalacji Gzella i Lniano do sieci SN w miejscowości Osie, – na działkach nr 122/36, 122/17, 122/32, 122/25, 122/14, -167/2, 105/1, 59/3, 59/1, 50, 47/1, 47/3, 47/4(obręb Wałkowiska), położonych w miejscowości Żur- Wałkowiska, dz. nr 5294/4, 5294/3, 29 (obręb Osie), położonych w w miejscowości Osie oraz dz. nr 5223/5 (obręb Osie) w miejscowości Osie,  gmina Osie.miejscowości Brzeziny- Osie, dz. nr 353, 392, 391, 390, 389, 356/4, 356/62, 356/40, 356/18, 373, 345, 383, 193/1, 308, 307/2, 185 (obręb Osie)

na wniosek z dnia 09.09.2014 r. firmy Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Oddział Dystrybucji  Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego- Kierownika Zespołu Inwestycji  - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (21 października 2014)
Opublikował: Mateusz Puchowski (21 października 2014, 08:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641