Obwieszczenie z dnia 03.03.2014


Osie, dnia 03.03.2014 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
 
o wszczęciu w dniu 03.03.2014 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0.4 kV oraz przyłączy kablowo-pomiarowych   na działkach nr 105/1 oraz 23/2 położonych  w miejscowości Osie, gmina Osie.
 
 
na wniosek z dnia 07.02.2014 r. firmy Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                        Wójt Gminy Osie
                                                         Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (3 marca 2014)
Opublikował: Mateusz Puchowski (3 marca 2014, 13:29:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875