Obwieszczenie z dnia 26.02.2014


 
Osie, dnia 26.02.2014 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 26.02.2014r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej  SN 15 kV oraz  słupa  rozgałęźnego w istniejącej linii napowietrznej 15 kV –na działce nr  2, położonej w miejscowości Tleń, gmina Osie.

na wniosek z dnia 25.02.2014 r. firmy Stolarnia Krzysztof Otlewski, ul. Ks. Semraua 50, 86-150 Osie  - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                  Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (26 lutego 2014)
Opublikował: Mateusz Puchowski (26 lutego 2014, 12:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789