O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania z dnia 19.11.2013


Osie, dnia 19.11.2013 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 19.11.2013 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 36/5, 207/2, 206/2, 205/2, 204/2, 203/1, 202, 201, 200, 110/2, 109, 107/2, 385, 209/1,  216, położonej w miejscowości Osie., gmina Osie.

na wniosek z dnia 28.10.2013 r. Pana Mirosława Łopato reprezentującego Gminę Osie  ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                     Wójt Gminy Osie
                                                      Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 listopada 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 listopada 2013, 11:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046