Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 26.04.2013

Osie, dnia 26.04.2013 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 26.04.2013 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej relacji Żur – Osie na działce nr  356/62, linii kablowej  na działkach nr 356/62, 353, 357, 346, 341 oraz stacji transformatorowej  na działce nr 325/10 , przebudowie  istniejącej linii napowietrznej oraz przyłączy napowietrznych na działkach o nr ewid. 326, 332, 331/11, 336/1, 336/2, 338, 339/2, położonej w miejscowości Osie, gmina Osie.

na wniosek z dnia 19.03.2013 r. firmy Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski
Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 26.04.2013


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (26 kwietnia 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (26 kwietnia 2013, 11:56:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135