Obwieszczanie Wójta Gminy Osie z dnia 21.03.2013

Osie dnia 21.03.2013 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

 Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 21.03.2013 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
 polegającej na budowie  linii  kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej dla zasilania kompleksu działek nr 159/**, na działkach nr 118/3, 122,117/3,124/1,125/3 oraz 125/4  w miejscowości Tleń, obręb Tleń, gm. Osie.
na wniosek
z dnia 19.02.2013 r.
Pana  Michała Kosmalskiego, reprezentującego ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Wojska Polskiego 38A w Świeciu, Rejon  Dystrybucji Świecie z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie- o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.
Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie na tablicy przy 
GOK Osie 

dnia 21.03.2013

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (29 marca 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (29 marca 2013, 08:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1034