Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.01.2013

Osie dnia 10.01.2013 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 10.01.2013 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
polegającej na przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 k V GPZ Żur wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 122/30, 122/29, 123/1, 122/26,  w miejscowości Żur, obręb Wałkowiska, gm. Osie
na wniosek
z dnia 24.12.2012 r.
Pana Dariusza Pawlaka EPRO s.c.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 18, 61-815  Poznań, reprezentującego ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu, Odział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiNiniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie na tablicy przy 
GOK Osie 

dnia 10.01.2013


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (10 stycznia 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (10 stycznia 2013, 12:45:54)

Ostatnia zmiana: Mateusz Puchowski (10 stycznia 2013, 13:06:03)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1466