Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.09.2012


Osie, dnia 21.09.2012 r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
 
o wszczęciu w dniu 21.09.20112 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową ST Osie 02 (działki o nr ewid. 185, 183 i 181/2) oraz budowie linii napowietrznej SN 15kV (działka nr ewid. 187/6) realizowanej w ramach przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Osie.
 
na wniosek z dnia 11.09.2012 r. firmy Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-100 Świecie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.  Wójt Gminy Osie
Michał Grabski 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (21 września 2012)
Opublikował: Mateusz Puchowski (21 września 2012, 11:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1357