Obwieszczanie Wójta z dnia 19.09.2012Osie, 8.09.2012 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. - Dz. U. z 12.06.2012 r. poz. 647), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 06.06.2012 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
polegającej na przebudowie istniejących i budowie nowych odcinków sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, oraz budowie nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV (typu STSRU-20/400) z przebiegiem przez teren działek nr 11/13, 11/19, 11/20, 11/28, 11/34, 15/2, 22/1, 25/1, 26/20, 26/21, 26/23, 26/24, 28/2, 28/5, 29/3 i 29/4 w obrębie Tleń, w gminie Osie, powiat Świecki, województwo kujawsko-pomorskie.
na wniosek
z dnia 31.05.2012 r. (wpływ: 06.06.2012 r.), zmieniony pismami z dnia 21.06.2012 r. i 30.07.2012 r. (wpływ: 30.07.2012 r.), uzupełniony dnia 14.09.2012 r.
Pana Michała Kosmalskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Świecie ENEA Operator Sp. z o.o. (86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
            W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.
 


                                                      Wójt Gminy Osie
                                                         Michał Grabski  

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie w Osiu i Tleniu
oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie
(sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Osie)
dnia 18.09.2012
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 września 2012)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 września 2012, 11:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152