Obwieszczenie Wójta z dnia 03.09.2012


ROŚBiGK.6733.02.2012
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
  o wszczęciu w dniu 11.06.2012 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
polegającej na budowie drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych: 86/2, 86/1, 137/1, 67/1 w sołectwie Wierzchy, obręb geodezyjny Wierzchy, gmina Osie
na wniosek
z dnia 11.06.2012r. (wpływ 11.06.2012r.)
Pana Marka Januszewskiego ul. Młodzieżowa 21/16, 89-604 Chojnice reprezentującego Gminę Osie, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
            W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski 

 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie na tablicy przy 
GOK Osie,   w miejscowości
Wierzchy gm.Osie oraz ma BIP Osie.

 

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (3 września 2012)
Opublikował: Mateusz Puchowski (3 września 2012, 14:01:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179