Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 13.12.2011 r.

Osie dnia 13.12.2011 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 21.11.2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym
pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SWE0701A” we wsi Osie zawartego na działce ewidencyjnej nr 78, w obrębie Osie polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY Nr SWE0701A wraz z zalicznikową instalacją zasilającą, wieżą stalową o wysokości do 56 m, z systemem 9 anten sektorowych na wysokości 49 m i trzech radiolinii na wysokości od 51,3 m do 52,8 m, oraz ogrodzenia terenu na działce ewidencyjnej nr 78 (jedn. rej. gruntu G.667, KW 6313), w obrębie Osie, w gminie Osie,
na wniosek
z dnia 17.11.2011 r. (wpływ 21.11.2011 r.)
pana Jacka Wilińskiego (ul. Willowa 9/2, 87-100 Toruń) reprezentującego P4 Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa), na podstawie pełnomocnictwa Nr 307/R1/12/201 z dnia 30.12.2010 r. - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie oraz na
tablicach przy GOK Osie
dnia 13.12.2011


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (14 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (14 grudnia 2011, 15:37:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292