Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 15.11.2011 r.

Osie dnia 15.11.2011 r.
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Osie
z dnia 15.11.2011 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) niniejszym

z a w i a d a m i a m,

że na  wniosek  Gminy  Osie (ul. Dworcowa 6. 86-150 Osie) w dniu 15.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu lokalnym pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie”  polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami, infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami w miejscowościach Radańska i Osie w gminie Osie - z przebiegiem przez działki o numerach ewidencyjnych 33/1, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/2, 52/3, 55/2, 56/1, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/3, 59, 60, 61, 63, 64/4, 65, 66/3, 69, 70, 71/1, 72/1, 72/2, 73, 77/3, 78/4, 79, 82/1, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107/2, 107/4, 108, 110, 111, 112, 113/2 i 113/3 w  obrębie Radańska, nr 197, 199, 217, 218, 258/4, 288, 286, 290, 302, 306 i  440/3 w obrębie Osie i budową przepompowni ścieków na terenach obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych  92 i 112 w obrębie Radańska, w  gminie  Osie, powiat Świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie,
Inwestorem przedsięwzięcia jest
Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
W terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mają możliwość zapoznania się z aktami tej sprawy oraz złożenia wniosków, uwag i zastrzeżeń w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osiu.

Michał Grabski
Wójt Gminy Osie


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie
dnia 15.11.2011 r.

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (15 listopada 2011)
Opublikował: Marek Lejk (21 listopada 2011, 11:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266