Obwieszczenie z dnia 17.10.2011 r.

Osie dnia17.10.2011 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 30.08.2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną kompleksu działek mieszkaniowych nr 190/** w Osiu, Gm. Osie z przebiegiem przez teren działek nr 248/10, 248/1,  246/1, 227/1, 170/1, 273/1, 384 i 124/6 w obrębie Osie, gmina Osie.
na wniosek
z dnia 26.08.2011 r. (wpływ 30.08.2011 r.)
Pana Michała Kosmalskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Świecie ENEA Operator Sp. z o.o. (86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 17 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie
dnia 17.10.2011 r.


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (17 października 2011)
Opublikował: Marek Lejk (25 października 2011, 08:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396