Obwieszczenie z dnia 6.09.2011 r.

Osie, dnia 06.092011 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 06.09.2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej „Osie 05” i odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/3, 1/4, 2/2, 1/6, 5225/10 – obręb Osie, gm. Osie
na wniosek
z dnia 12.08.2011 r. (wpływ 18.08.2011 r.)
Pana Krzysztofa Otlewskiego, reprezentującego firmę „Stolarnia”,
ul. ks. Semraua 50, 86-150 Osie
o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 13 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Niniejsze obwieszczenie wywieszono dnia 08.09.2011:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
na tablicy przy  GOK Osie
na www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (6 września 2011)
Opublikował: Marek Lejk (8 września 2011, 14:23:53)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (8 września 2011, 14:31:11)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1544