Obwieszczenie z dnia 9.08.2011 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 09.08.2011 r. o wszczęciu w dniu 05.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Osie dnia 09.08.2011 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 20.07.2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działek nr 136/1, 136/2, 136/4, 136/5, 136/7, 136/8 i 136/9 w miejscowości Stara Rzeka, gmina Osie z przebiegiem linii przez teren działek nr 122 (jedn. rej. gruntu G.132, KW 49298)  i 137 (jedn. rej. gruntu G.37, KW 31552) w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie.
na wniosek
z dnia 19.07.2011 r. (wpływ 20.07.2011 r.)
Pana Mirosława Rzymka Kierownika Sekcji Rozwoju Rejonu Dystrybucji Świecie ENEA Operator Sp. z o.o. (86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie
dnia  09.08.2011r.
Opublikowano na stronie internetowej www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (9 sierpnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 11:45:43)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 12:26:02)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445