Obwieszczenie z dnia 4.08.2011 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 04.08.2011 r. o wszczęciu w dniu 05.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Osie dnia 04.08 .2011 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 05.07.2011 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej napowietrznej typu STSKu do zasilania w energię elektryczną istniejącego zakładu ślusarskiego w Osiu z lokalizacją ww. stacji na działce nr 78 z przebiegiem linii przez teren działek nr 78, 76 i 108/1 w obrębie Osie, w gminie Osie.
na wniosek
z dnia 04.07.2011 r. (wpływ 05.07.2011 r.)
Pana Michała Kosmalskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Świecie ENEA Operator Sp. z o.o. (86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 14 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


  Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie 
dnia  04.08.2011r.
Opublikowano na stronie internetowej www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: mateusz Puchowski (4 sierpnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 11:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385