OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie24 listopada  2010 r.
Wójt Gminy Osie
        

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsiach
Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia  3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały Nr XXVIII/175/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ze zm. uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXXIV/215/10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Brzeziny i Tleń w gminie Osie, w tym
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów

1.    we wsi Osie obejmujących
       1.1.    działki nr 86, 125/1 i 125/4 (o pow. 0,4152 ha),
       1.2.    działki nr 103/2 i nr 103/3 (o pow. 0,86 ha),
       1.3.    działki nr 199/1 i nr 199/2 (0,8822 ha),
       1.4.    działki nr 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1,      197/3  i nr 339/3 (o pow. 12,9462 ha) [w tym nowy teren objęty planem 3,33 ha /195, 196/2/, oraz zmiana obowiązujących planów, o pow. 9,6162 ha, uchwalonych uchwałami: nr XXXVIII/221/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Osie (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. Nr 121, poz. 2460), oraz nr XIV/84/04 Rady Gminy Osie z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej (ze stacją paliw) i produkcyjnej we wsi Osie obejmującego działki nr 192/1, 193, 194 i część działki nr 192/2 (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. Nr 97, poz. 1678)],
       1.5.    działki nr 202 i 211/2 (o pow. 1,2627 ha),
       1.6.    działkę nr 210/4 (o pow. 0,4471 ha),
       1.7.    działkę nr 325/5 (o pow. 0,5333 ha),  
       1.8.    działkę nr 331 (o pow. 2,19 ha), oraz
       1.9.    działki nr 338 i nr 339/3 (o pow. 1,29 ha);

2.    we wsi Brzeziny obejmującego działkę nr 156/11 (0,4322 ha);

3.    we wsi Tleń obejmujących
       3.1.    część działki nr 84/3 (do 0,0730 ha) – zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i dróg dojazdowych we wsi Tleń, gmina Osie, obejmujących działki nr 84/3, 84/5, 84/6 i 125/5 oraz części działek nr 39, 40, 42, 84/4, 125/6, 128/2 i 159/16 uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/218/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. Nr 138, poz. 2616),
       3.2.    działkę nr 84/100 (o pow. 0,2020 ha), oraz
       3.3.    działkę nr 84/116 (1,1198 ha).
                wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektowanego planu miejscowego oraz do projektowanej prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Osie w terminie do dnia 30 grudnia 2010 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres „ug@osie.pl” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                        Wójt Gminy Osie
                                                                                       (-) Michał Grabski
Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie,
sołectwie Brzeziny i Tleń                                                      
dnia 24 listopada  2010 r. a zdjęte dnia …                                                                                           
ponadto zostało zamieszczone na stronie internetowej
 www.bip.osie.pl w dniu 24.11.2010 r.

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (24 listopada 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (24 listopada 2010, 13:57:36)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:30:09)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2881