Ogłoszenie z dnia 21.08.2009

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Osie, Łążek, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowiska w gminie Osie.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osie nr XII/77/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. wraz z jej korektą (uchwała  nr XX/127/09 z dnia 30.03.2009 r.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
1)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrębie Osie, w gminie Osie;
2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie Łążek, w gminie Osie;
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie, w gminie Osie;
4)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działki nr 44 i części działki nr 45 oraz działki nr 136/3 – w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie;
5)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i  84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie;
6)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie

      wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 sierpnia do   18 września 2009 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Osie w godz. od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Osie, dnia 21.08.2009 r.


metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (21 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Lejk (21 sierpnia 2009, 09:43:51)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:15:27)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2645