Obwieszczenie II z dnia 16.07.2020

                    Osie, dnia 16.07.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Osie


    Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz podjętą przez Radę Gminy Osie uchwały nr XIV/100/20 z dnia 29 czerwca 2020  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pok. nr 14 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@osie.pl. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Osie.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Osie, ul. Dworcowa 6 86-150 Osie - reprezentowana przez Wójta Gminy Osie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (min. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Gminy w Osiu.
Jednocześnie informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Osie danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), prawo, o którym mowa w art. 15 ust 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat źródła z którego zebrane zostały jej dane osobowe) przysługuje jedynie, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski        metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (16 lipca 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (16 lipca 2020, 08:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270