Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu z dnia 14.05.2020


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz podjętej przez Radę Gminy Osie uchwały nr IV/33/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w siedzibie w Urzędu Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15, pok. nr 14
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Osiu ul. Dworcowa 686-150 Osie, sala 03 o godz. 12.00.
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Wójt Gminy Osie informuje, że osoby zainteresowane udziałem w ww. dyskusji proszone są o kontakt z pracownikiem referatu Rolnictwa Ochrony  Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  telefonicznie 530-702-653 lub poprzez email puchowski@osie.pl najpóźniej do dnia 14 czerwca 2020 r. Zgłoszenie w wyżej wymienionej formie elektronicznej bądź telefonicznej będzie skutkować udziałem w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przejętymi w planie miejscowym. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że ww. dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Osie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6 86-150 Osie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Osie, ul. Dworcowa 6 86-150 Osie - reprezentowana przez Wójta Gminy Osie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (min. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Gminy w Osiu.
Jednocześnie informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Osie danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), prawo, o którym mowa w art. 15 ust 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat źródła z którego zebrane zostały jej dane osobowe) przysługuje jedynie, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski  

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (14 maja 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (14 maja 2020, 10:50:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360