Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 w sprawie strategicznej ceny

                    Osie, dnia 06.12.2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Osie

    Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz podjętą przez Radę Gminy Osie uchwałą nr XXXIII/243/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pok. nr 14 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Osie.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.


                                                                    Wójt Gminy Osie       

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (6 grudnia 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (6 grudnia 2018, 13:00:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235