Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 27 czerwca 2018 r.

Świecie, dnia 27 czerwca 2018 r.
    
AB.6740.2.0.931.2018
OBWIESZCZENIE    
STAROSTY ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam o
wydaniu decyzji nr 2/2018 w dniu 25 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi):
w obrębie ewidencyjnym Wałkowiska, jednostce ewidencyjnej Osie:
działki bez podziału: 29 (ark. 3),
działki podzielone: 34/1 (ark. 1) (34/2, 34/3), 28/2 (ark. 3) (28/3, 28/4, 28/5), 33/5 (ark. 3) (33/13, 33/14), 33/6 (ark. 3) (33/11, 33/12), 33/7 (ark. 3) (33/15, 33/16), 30/1 (ark. 3) (30/9, 30/10), 30/8 (ark. 3) (30/11, 30/12), 30/4 (ark. 3) (30/16, 30/17), 30/7 (ark. 3) (30/13, 30/14).
Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy Osie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Osie.


Otrzymują:
1.    Powiat Świecki - BIP
2.    Starostwo Powiatowe w Świeciu - tablica ogłoszeń
3.    Gmina Osie - BIP
4.    Urząd Gminy w Osie - tablica ogłoszeń
5.    Starostwo Powiatowe w Świeciu - Wydział Organizacyjny
6.    A/a - GP/GP

 Z up.  Starosty Świeckiego
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt


Osoba prowadząca sprawę: Grzegorz Parkitny tel. 52 56 83 146

Pobierz >>> (476kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marek Lejk (17 lipca 2018)
Opublikował: Marek Lejk (17 lipca 2018, 14:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238