Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018 r.

Świecie, dnia 24 maja 2018 r.
AB.6740.2.0.931.2018
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 4 maja 2018 r. zarządcy drogi gminnej, tj.
WÓJTA GMINY OSIE
ul. Dworcowa 6 86-150 Osie

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o    zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi):

w obrębie ewidencyjnym Wałkowiska, jednostce ewidencyjnej Osie: działki bez podziału: 29 (ark. 3),
działki podzielone: 34/1 (ark. 1) (34/2, 34/3), 28/2 (ark. 3) (28/3, 28/4, 28/5), 33/5 (ark. 3) (33/13, 33/14), 33/6 (ark. 3) (33/11, 33/12), 33/7 (ark. 3) (33/15, 33/16), 30/1 (ark. 3) (30/9, 30/10), 30/8 (ark. 3) (30/11, 30/12), 30/4 (ark. 3) (30/16, 30/17), 30/7 (ark. 3) (30/13, 30/14).

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z art. 9, 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym stadium postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gminy Osie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gminy Osie oraz w prasie lokalnej.

Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Ponadto informuję, że:
•    o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone (art. 41 § 1 i § 2 Kpa),
•    strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
•    w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 41 § 5 Kpa),
•    pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
•    pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
•    pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),
•    pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).

Zgodnie z art. lid ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i    realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty Świeckiego
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
 inż. Justyna Schmidt


metryczka


Wytworzył: Starosta Świecki (24 maja 2018)
Opublikował: Marek Lejk (30 maja 2018, 14:54:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247