Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Świecie, dnia 19 kwietnia 2017 r.
AB.6740.2.0.180.2017
OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŚWIECKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 kwietnia 2017 r. wydana została decyzja nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod rozbudowę drogi):
1. w obrębie ewidencyjnym Łążek, jednostce ewidencyjnej Osie:
działki bez podziału: 345/1 (ark. 4),
2. w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie:
działki bez podziału: 5079/8 (ark. 3),
działki podzielone: 551 (ark. 3) (551/1, 551/2).

Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działek o nr: 347 (ark. 4) w obrębie ewidencyjnym Łążek, jednostce ewidencyjnej Osie, 79/3 (ark. 3) w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie, z których korzystanie będzie ograniczone z uwagi na ich czasowe zajęcie w związku z robotami drogowymi polegającymi na włączeniu projektowanej drogi do drogi powiatowej nr 1005C.
Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy w Osiu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Osie.

z up. Starosty Świeckiego
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
inż. Justyna Schmidt


metryczka


Wytworzył: Starosta Świecki (25 kwietnia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (25 kwietnia 2017, 12:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364