Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

Świecie dn. 06.04.2017 r.

WGK.III.683.2.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) z a w i a d a m i a m , że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) tutejszy organ dnia 02 marca 2017r. wszczął postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - właściciel Adolf i Rozalia małżonkowie Grabowscy, która zgodnie z decyzją nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo , polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok. 4,5 km”, gmina Osie województwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r., stała się własnością Powiatu Świeckiego.

(Zgodnie z art.49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Świeciu, stronie Powiatu Świeckiego - www.csw.pl , oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzędzie Gminy Osie, BIP Gminy Osie i stronie www.osie.pl.


z up. Starosty Świeckiego

z-ca Geodety Powiatowego

mgr inż. Zbigniew Kiełpiński


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Kiełpiński (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (6 kwietnia 2017, 14:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322