Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17.10.2016 r.

Świecie, dnia 17 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 13 października 2016 r. wydana została decyzja nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi gminnej Osie-Starnie", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie".

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi) w obrębie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie:
•    działki bez podziału: 82/3 (ark. 3), 91/1 (ark. 3), 91/14 (ark. 3), 104 (ark. 3), 23/8 (ark. 5), 25/4 (ark. 5), 26/10 (ark. 5), 28 (ark. 5), 30/3 (ark. 5);
•    działki podzielone:       79 (ark. 3)(79/12,     79/13),  81/1 (ark. 3)(81/2,    81/3),  24 (ark. 5) (24/2, 24/3), 27 (ark. 5)(27/6, 27/7), 29/1 (ark. 5)(29/5, 29/6),  29/2  (ark. 5)(29/7, 29/8, 29/9), 107/1 (ark. 5)(107/3, 107/4, 107/5), 5252 (ark. 5)(446, 5252/1, 5252/2).

Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działek o nr: 25/3 (ark. 5), 25/14 (ark. 5), 26/8 (ark. 5), 26/9 (ark. 5), 31/1 (ark. 5), 31/2 (ark. 5), 107/1 (ark. 5)(po podziale 107/5), w obrębie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie, z których korzystanie będzie ograniczone z uwagi na ich czasowe zajęcie w związku z przebudową kolidującej sieci energetycznej (działki nr 25/3 (ark. 5), 25/14 (ark. 5), 26/8 (ark. 5), 26/9 (ark. 5), 31/1 (ark. 5), 31/2 (ark. 5)), telekomunikacyjnej (działka nr 107/1 (ark. 5)(po podziale 107/5)) oraz robotami drogowymi (działka nr 107/1 (ark. 5)(po podziale 107/5)).

Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy w Osiu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Osie.

z up. Szarłaty Świeckiego
Kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa
Justyna Schmidt

Treść obwieszczenia do pobrania: Pobierz >>> (607kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Świecki (17 października 2016)
Opublikował: Marek Lejk (20 października 2016, 14:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438