Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 18.11.2015

Osie, 18.11.2015 r.
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osie
nr IV/28/15 z dnia 30 marca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.11.2015 r. do 31.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie w godz. od 7.15 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 21.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016 r.  

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 26.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z  dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Uwagi  i wnioski  do ww. dokumentów mogą być składane  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Osiu,
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016 r.

Zgodnie z art.41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.


WÓJT GMINY OSIE
Michał Grabski

                                                                                        

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (18 listopada 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (18 listopada 2015, 09:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453