Obwieszczenie z dnia 23.04.2015

Osie, dnia 23.03.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 23.03.2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 335/2, 341, 442/1 wraz z przyłączami do dz. 442/1, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 442/6, 442/7, 442/8, 442/9, 442/10 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 320, 442/3, 442/11 wraz z przyłączami do dz. ewid. 442/1, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 442/6, 442/7, 442/8, 442/9, 442/10 w obrębie geodezyjnym  Osie, gm. Osie. 

na wniosek z dnia 25.03.2015 r.  Pana Marka Malinowskiego, ul. Sportowa 2, 86-150 Osie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (23 kwietnia 2015, 11:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533