O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.20.03.2015 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały Nr III/22/15  z dnia 25 lutego 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie w terminie do dnia 17.04.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn) informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie w terminie do dnia 17.04.2015 r.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.
                                                                                                                   
                                
      WÓJT
 GMINY OSIE

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (20 marca 2015)
Opublikował: Mateusz Puchowski (20 marca 2015, 08:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501