OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego z 16.02.2015r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Na postawie art 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art, 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,

informuję

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzony zostanie w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego województwa został określony w artykule 39 ust. 3-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej:

1-    na adres Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek;

2-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl) lub ustnie do protokołu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, pokój 18, w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego przedmiot.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Obwieszczenie Pobierz >>> (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (16 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (16 lutego 2015, 15:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533