OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych.


Osie, 22.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów:
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Osie
nr XXIV/180/13, XXIV/181/13 z dnia 5 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektów:
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 31.07.2014 r. do 3.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie w godz. od 7.15 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 28.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2014 r.  
 
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 31.07.2014 r. do 3.09.2014 r.
do publicznego wglądu projektów:
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,
-        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Z  dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Uwagi  i wnioski  do ww. dokumentów mogą być składane  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Osiu,
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2014 r.
 
Zgodnie z art.41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.
 
 
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski   
                                                                                                                   

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (22 lipca 2014)
Opublikował: Mateusz Puchowski (22 lipca 2014, 10:53:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741