Obwieszczenie z dnia 17.12.2013


Osie, 17.12.2013 r.
WÓJT GMINY
OSIE
 
OBWIESZCZENIE
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów:
-      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy
ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
-      zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Osie
nr XVI/105/12, XVI/107/12, XVI/108/12 z dnia 24 października 2012 r. zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
-      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy
ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
-      zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 27.12.2013 r. do 3.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie w godz. od 7.15 do 15.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 30.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2014 r.  
 
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu w dniach od 27.12.2013 r. do 3.02.2014 r. do publicznego wglądu projektów:
-      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
-      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy
ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
-      zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,
 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z  dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Uwagi  i wnioski  do ww. dokumentów mogą być składane  w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2014 r.
Zgodnie z art.41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Osie

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (17 grudnia 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (17 grudnia 2013, 12:19:00)

Ostatnia zmiana: Mateusz Puchowski (17 grudnia 2013, 12:31:44)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215