Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 03.12.201303.12. 2013r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  Tucholskiej, w  miejscowości Tleń,
 
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwał:

1.    Nr XXIV/180/13  z dnia 5 listopada 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  Tucholskiej,
w  miejscowości Tleń,

2.    Nr XXIV/181/13  z dnia 5 listopada 2013 r.,  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie (zmieniana uchwała:  
nr XVI/106/12  Rady Gminy Osie z dnia 24 października 2012 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie w terminie do dnia 08.01.2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia:

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  Tucholskiej, w  miejscowości Tleń (procedura wszczęta uchwałą Nr XXIV/180/13  Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013 r.),

2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie (procedura wszczęta uchwałą Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Osie z dnia 5 listopada 2013 r.)oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,
86-150 Osie w terminie do dnia 08.01.2014r.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.
                                                                                                                   
                                
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowskli (3 grudnia 2013)
Opublikował: Mateusz Puchowski (3 grudnia 2013, 08:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092