Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko .

Osie, 19 listopad 2012r.

Wójt Gminy Osie
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionych planów


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199 z 2008r., poz, 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wszczętych uchwałami:

1.    Uchwała Nr XVI/105/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
2.    Uchwała Nr XVI/106/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie,
3.    Uchwała Nr XVI/107/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
4.    Uchwała Nr XVI/108/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
oraz do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Uwagi i wnioski do w/w. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,    86-150 Osie, w terminie do dnia 11.12.2012r.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.


                                                                                   Wójt Gminy Osie
  
                                                         Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 listopada 2012)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 listopada 2012, 12:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2033