OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie

Osie, dnia 19.12.2011 r.


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11, oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osie Nr XXVIII/175/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ze zm. uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXXIV/215/10 z dnia 26.10.2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
1)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 86, 125/1 i 125/4; 103/2 i 103/3; 199/1 i 199/2; 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1 i 197/3; 210/4; 325/5; 331; oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, w gminie Osie,
2)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100 i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie, oraz
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie Brzeziny, w gminie Osie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 do 31 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie w godz. od 9:00 do 15:00.
Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie www.bip.osie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu o godz. 11.00.
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść do Wójta Gminy Osie na piśmie w terminie do dnia 14 lutego 2012 r. Pisma należy kierować na adres - Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie - lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: admin@osie.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Osie w terminie do dnia 6 marca 2012 r. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.osie.pl

Wójt Gminy
Michał Grabski


Do pobrania:
1. Projekt planu Brzeziny Pobierz >>> (478kB) pdf
2. Projekt planu Osie Pobierz >>> (1802kB) pdf
3. Projekt planu Tleń Pobierz >>> (722kB) pdf
4. Prognoza oddziaływania na środ. Brzeziny Pobierz >>> (112kB) pdf
5. Prognoza oddziaływania na środ. Osie Pobierz >>> (160kB) pdf
6. Prognoza oddziaływania na środ. Tleń Pobierz >>> (118kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (22 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (22 grudnia 2011, 12:36:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2300