OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w granicach administracyjnych gminy

24 stycznia 2011 r.

Wójt Gminy Osie


OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w granicach administracyjnych gminy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, oraz z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały nr XXVIII/174/10 z dnia 30 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres „ug@osie.pl” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie,
dnia 24 stycznia  2011 r. a zdjęte dnia ..........................                                                                                          
ponadto zostało zamieszczone na stronie internetowej
 www.bip.osie.pl w dniu 24.01.2011 r.  

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (24 stycznia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (24 stycznia 2011, 13:00:17)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:30:36)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2874