Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rowiązywania problemów alkoholowych i narkomanii


Nazwa zadania:  Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.    

Rodzaj zadania : organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Osie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu   Gminy Osie.

Termin składania ofert :  27   maj  2010 r.


Wójt Gminy Osie

ogłasza otwarty konkurs na:
Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1.    Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Osie dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :
12.000,00 zł, słownie: dwanaście  tysięcy złotych.

3.       Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) oraz poniższymi kryteriami:

-dotację na realizację zadania otrzymują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. Nr 96, poz. 873) , których oferta zostanie wybrana za   najkorzystniejszą  w niniejszym postępowaniu konkursowym,
- dotacja udzielona zostanie wyłącznie na dofinansowanie zadań, o których mowa
w ogłoszeniu konkursowym.
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą     występuje oferent,
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa     pomiędzy Gminą Osie a oferentami.

4.       Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Osie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 sierpnia 2010 roku.
Warunki realizacji zadania:
- uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą dzieci z Gminy Osie,
- posiadana lub wynajęta baza lokalowo -techniczna do przeprowadzenia zadania,
- wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.
       
5.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja  2010 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów.
Oferty  zaadresowane : Wójt Gminy Osie, Konkurs Ofert Nr    1 /10 ,
„Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
pok. nr 10, lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
 (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Gminy Osie.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Panią Mirosławę Felczykowską lub Tadeusza Arczyńskiego (pok.nr 9)
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.     Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Oferta na realizację zadania, niezależnie od składników obowiązkowych, (wymienionych w ustawie) zawierać powinna:
-           informację o dotychczasowych zadaniach podobnego typu realizowanych przez podmiot składający ofertę,  
-           program wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień,
-           informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
-           ocena przedstawionej kalkulacji kosztów

7.       Informacja o realizowanych przez Gminę Osie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości  dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

                                              rok 2009   -   4.000.00

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z :
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz.873),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania ( Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891).


                                                                  
                                                                                     Wójt Gminy Osie
                                                                                     (-) Michał Grabski

Wytworzył: Tadeusz Arczyński (27 kwietnia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (27 kwietnia 2010, 11:38:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1950

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij