Konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

WÓJT GMINY OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
ogłasza

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116,  poz.2135) oraz § 6 pkt 4 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2010 r.

otwarty konkurs ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

    Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2010 roku :  5.500 zł. 

Zasady przyznawania dotacji

Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na rok 2010.
O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

Termin i warunki  realizacji zadania

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2010 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę  Osie.    
W. w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

Termin składania ofert

1.Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie  lub za pośrednictwem poczty do 28 maja 2010 roku do godz.   12 00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem „Otwarty konkurs ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

   W dniu 28 maja  2010 roku o godz. 13 00  w Urzędzie Gminy  Osie odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. nr 264, poz. 2207) .

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania .dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty do realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi  przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów,
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

Postanowienia końcowe

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

      

                                                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                                                                   (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Arczyński (27 kwietnia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (27 kwietnia 2010, 10:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1428