Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie w 2010 roku

                                                                                                           Osie   14.01.2010 r.


WÓJT GMINY OSIE
86- 150 Osie
ul. Dworcowa 6


działając na podstawie § 4 ust. 2 i § 6 ust. 1, 2 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 60, poz. 975)

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie w 2010 roku.

I. Zasady przyznawania dotacji.

1.  Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie
sportu kwalifikowanego  i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie
rozwoju sportu kwalifikowanego w następujących kategoriach:

1) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów;
2) koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;
3) koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż  1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;
4) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;
5) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i symbolicznych nagród;
6) koszty szkoleń i treningów zawodników;
7) koszty zakupu  materiałów i artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania;
8) koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne, obsługi księgowej.

3. Dotacje nie będą udzielane na:

1) remonty budynków;
2) zadania i zakupy inwestycyjne;
3) zakup nieruchomości;
4) działalność gospodarczą;
5) koszty promocji;
6) premie dla zawodników.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej
dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia.

5. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą  a klubem sportowym, którego oferta została wybrana.

6.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2010 roku wynosi 80.000 zł. W roku 2009 przeznaczono na ten cel 85.000 zł.

7. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określa uchwała Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 60, poz. 975)
 
II. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Zadania powinny być zrealizowane w 2010 roku.

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę  Osie.    
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

III. Oferta złożona o przyznanie dotacji powinna zawierać co najmniej:

1) nazwę i siedzibę oferenta;
2) dokładny adres oferenta, numer telefonu i faxu oraz adres e-mail;
3) formę prawna i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy;
4) numer NIP i REGON;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
6) rodzaj i cel zadania;
7) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;
8) kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości
planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy;
9) wysokość wnioskowanej dotacji;
10) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
11) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

 Do oferty dołączyć należy co najmniej:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert;
2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego;
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania;
4) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie oferenta.
Oferty mogą być złożone na formularzu zawartym z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

IV. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub za pośrednictwem poczty do 15 lutego 2010 roku do godz. 12 00 
w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Osie”.

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferta

1. Publiczne otwarcie ofert , ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

3. Dokonując oceny merytorycznej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

1) rodzaj i cel zadania;
2) sposób realizacji zadania;
3) kosztorys / rodzaj kosztów/;
4) udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;
5) zasoby kadrowe;
6) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
7) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
8) dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się  z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

4. Wyniki konkursu doręczone zostaną wnioskodawcom i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 VI. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
                                                                                                      Wójt Gminy Osie
                                                                                                     (-) Michał GrabskiDo pobrania:
Oferta na realizację zadania publicznego pobierz>>> (100kB) word

Wytworzył: Beata Jagła (14 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (14 stycznia 2010, 11:45:19)

Ostatnia zmiana: Ewa Reszka (14 stycznia 2010, 12:06:23)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij