Konkurs na realizację zadania publicznego w 2009

Osie 09.01.2009 r.
WÓJT GMINY OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
ogłasza

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.2135) oraz § 6 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie (Dz.Urz.Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 60, poz.975)

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność w sferze :

propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego

1. Formy realizacji zadania :
– rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych
– organizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych,
– promowanie i wspieranie osiągnięć sportowych zawodników i klubu sportowego.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2009 roku : 90.000 zł. W roku 2008 przeznaczono na ten cel 75.000 zł.
I. Zasady przyznawania dotacji
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na rok 2009 i Uchwałą Nr XIX/110/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie
2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w 2009 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Osie.
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

III. Termin składania ofert
1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do 6 lutego 2009 roku do godz. 12 00 w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Osiu.
W dniu 6 lutego 2009 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Osie odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 264, poz. 2207) oraz Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpisu tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy, tzw. bilans sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy,
d)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu,
e) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu). f)informacja o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferta
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty do realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów,
rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.Do pobrania:
Tekst konkursu - pobierz >>> (95kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Arczyński (9 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Lejk (12 stycznia 2009, 11:46:21)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 lutego 2009, 14:29:10)
Zmieniono: poprawka literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1729