II Konkurs na realizację zadania publicznego w 2008

WÓJT GMINY OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
ogłasza
na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.2135) oraz § 6 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 60, poz. 975)
otwarty dodatkowy II konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze :
propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego

1. Formy realizacji zadania ;
- rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych,
- organizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych,
- promowanie i wspieranie osiągnięć sportowych zawodników i klubu sportowego.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel 15 000.00 zł.
Na I konkurs w 2008 r. przeznaczono 60.000 zł. W roku 2007 przeznaczono na ten cel 56.000 zł.

I. Zasady przyznawania dotacji
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji
następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie
Gminy Osie na rok 2008 i Uchwałą Nr XI/72/08 Rady Gminy Osie z dnia 11 marca
2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Osie
2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w
trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W
takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i
podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci
utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w 2008 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi
umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w
ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy,
zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty,
zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane
jest przez Gminę Osie.
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

III. Termin składania ofert
1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w
ww. zakresach należy składać do 9 października 2008 roku do godz. 12 00 w pok. nr 10
Urzędu Gminy w Osiu.
W dniu 9 października 2008 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy Osie odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie
zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 roku (Dz. U. nr 264, poz. 2207) oraz Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Osie z
dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpisu tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy, tzw. bilans
sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy,
d)potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu,
e) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
f)informacja o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferta
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od
ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie
podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru
najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i
otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty do realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z
niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału
ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi
oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub
podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami
prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub
proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.
V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt lub
wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej
kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych
wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką
dokumentację związaną z jego realizacją.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do pobrania:
Treść ogłoszenia pobierz >>> (77kB) pdf


Wytworzył: Tadeusz Arczyński (9 września 2008)
Opublikował: Marek Lejk (9 września 2008, 08:34:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij