Konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Osie
ogłasza otwarty konkurs na:
Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.


Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Rodzaj zadania : organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Osie.

Termin składania ofert : 08 czerwiec 2007 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
1. Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :
10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
3. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz. U. Nr 96, poz.873) oraz poniższymi kryteriami:

-dotację na realizację zadania otrzymują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) , których oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu konkursowym,
- dotacja udzielona zostanie wyłącznie na dofinansowanie zadań, o których mowa
w ogłoszeniu konkursowym.
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Osie a oferentami.
4. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Osie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 sierpnia 2007 roku.
Warunki realizacji zadania:
- uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą dzieci z Gminy Osie,
- posiadana lub wynajęta baza lokalowo-techniczna do przeprowadzenia zadania,
- wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08 czerwca 2007 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów.
Oferty zaadresowane : Wójt Gminy Osie, Konkurs Ofert Nr 2,
„Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
pok. nr 10, lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Gminy Osie.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Panią Mirosławę Felczykowską lub Tadeusza Arczyńskiego (pok.nr 24)
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Oferta na realizację zadania, niezależnie od składników obowiązkowych, (wymienionych w ustawie) zawierać powinna:
- informację o dotychczasowych zadaniach podobnego typu realizowanych przez podmiot składający ofertę,
- program wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów

7. Informacja o realizowanych przez Gminę Osie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
rok 2006 - 10.000,00 zł


Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z :
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz.873),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania ( Dz. U. Nr 193, poz.1891).
Wytworzył: Tadeusz Arczyński (15 maja 2007)
Opublikował: Marek Lejk (16 maja 2007, 16:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2116

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij