Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 r.

WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
ul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  poz. 1057), uchwała Nr XVI/116/20 Rady Gminy Osie  z dnia 19 października  2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok.
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2021 r.

I. Rodzaj zadania
Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 r.  
      109.950,00 zł sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych  00/100

III.  Zasady przyznawania dotacji
1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby i  organizacje sportowe  niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenie gminy Osie.
2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:
    1)    realizację programów szkolenia sportowego,
    2)    zakup sprzętu sportowego,
    3)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
    4)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
    5)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.
    
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2021 roku.
2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,    86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 12 lutego 2021 roku do godz. 12 00  (za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy) w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

„Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie  gminy Osie w 2021 r.”


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 13 00         w Urzędzie Gminy  Osie .
Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
  1)ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
  2)ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3)ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
  4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Oferta powinna zawierać w  szczególności:
   1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
   2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
   3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4)informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Do oferty należy dołączyć:
  1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
  2) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
  3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentacji podmiotu, jeżeli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym podstawę działalności podmiotu.

         Uwaga: Ofertę muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym odpisem lub upoważnieniem będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Jeżeli dokumenty przedkładane są w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oferty.
6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
    1)  w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
    2)  w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)  na stronie internetowej  www.osie.pl

    
VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
      
W roku 2020 przeznaczono na ten cel 100 000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązany do:
   1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
2. Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.Osie, dnia 20.01.2021 r.


                                                                          Wójt Gminy Osie

                                                                          (-) Michał GrabskiDo pobrania:
Treść ogłoszenia>>> (1250kB) pdf
Wzór oferty realizacji zadania publicznego >>> (111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Troka (20 stycznia 2021)
Opublikował: Joanna Troka (20 stycznia 2021, 10:49:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78