propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Osie 27.12.2007

WÓJT GMINY OSIE
ogłasza


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116,  poz.2135)
otwarty konkurs ofert na wykonywanie  zadań publicznych w 2007 roku  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze :

 
 propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji


1. Formy realizacji zadania :
– rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych
– organizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych,
– promowanie i wspieranie osiągnięć sportowych zawodników i klubu sportowego.
2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2007 roku : 57.000 zł.

 
I. Zasady przyznawania dotacji
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na rok 2007.
 
2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację ofert  wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w 2007 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę  Osie.    
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 
III. Termin składania ofert
1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do 29 stycznia 2007 roku do godz. 14:00 w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Osiu. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
W dniu 29 stycznia 2007 roku o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy w Osiu odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 roku (Dz.U. nr 264, poz. 2207).
3. Do oferty należy dołączyć:
a) odpis z rejestru ,
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy, tzw. bilans sporządzony  na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy,
d) statut,
e) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
 
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferta
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 
4.Wybór oferty do realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi  przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów,
rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.
 
V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.                                      
   

Pliki do pobrania
SPRAWOZDANIE (63kB) word
UMOWA (52kB) word
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (73kB) plik   


Wytworzył: Wójt (24 stycznia 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (24 stycznia 2006, 12:41:05)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (27 grudnia 2006, 10:50:37)
Zmieniono: zmiana tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij